:

:
 

ßá ÚÇã æÇäÊã ÈÎíÑ
ßá ÚÇã æÇäÊã ÈÎíÑ
: 0
fifi: 4 1 1 4.

ãáÇãÍ ãÕÑíÉ ãä ÒãÇä

ãáÇãÍ ãÕÑíÉ ãä ÒãÇä (leader)
ãÏä æãÚÇáã ÓíÇÍíÉ
: 0
ÇßÊÔÇÝ ÇÏÇÉ ÇÒÇáÉ ÇáãÎ Ýí ÇáÊÍäíØ

ÇßÊÔÇÝ ÇÏÇÉ ÇÒÇáÉ ÇáãÎ Ýí ÇáÊÍäíØ (leader)
ÏíßæÑÇÊ æÕæÑ ãäæÚÇÊ
: 0
ÕÏÞ ÇáÕæÑÉ æßÐÈ ÇáäÇÔÑ

ÕÏÞ ÇáÕæÑÉ æßÐÈ ÇáäÇÔÑ (leader)
ËæÑÉ ãÕÑ 25 íäÇíÑ
: 0
ØÝáÉ ãÕÑíÉ ÌãíáÉ

ØÝáÉ ãÕÑíÉ ÌãíáÉ (leader)
ÃØÝÇá
: 0