:

:
 

ãÛÇÒáÉ ÓÇÚÉ ÇáÛÑæÈ
ãÛÇÒáÉ ÓÇÚÉ ÇáÛÑæÈ
: 0
fifi: 5 1 1 5.

ãÕÑ

ãÕÑ (leader)
ãÏä æãÚÇáã ÓíÇÍíÉ
: 0
Úáã ãÕÑ

Úáã ãÕÑ (fifi)
ãÏä æãÚÇáã ÓíÇÍíÉ
: 0
Úáã ãÕÑ ÎÝÇÞ

Úáã ãÕÑ ÎÝÇÞ (leader)
ÏíßæÑÇÊ æÕæÑ ãäæÚÇÊ
: 0
Úáã ßãÈæÏíÇ

Úáã ßãÈæÏíÇ (leader)
ãÏä æãÚÇáã ÓíÇÍíÉ
: 0


ßíÝíÉ Úãá ÝÑä ÈíÊÒÇ Ýí ÇáÈíÊ ÇáÔíÝ ÇÓÇãÉ (leader)
ÝíÏíæ ÍæÇÁ
: 0