:

:
 

ÕæÑ ØÇÆÑÇÊ ãÏåÔÉ
ÕæÑ ØÇÆÑÇÊ ãÏåÔÉ
: 0
leader: 1 1 1 1.

ßÇÑßÇÊíÑ ÏÑÏÔÉ

ßÇÑßÇÊíÑ ÏÑÏÔÉ (fifi)
ÕæÑ Ãäãì æßÇÑßÊíÑ æÇãíÑÇÊ ÏíÒäì
: 0