:

:
 

ÕæÑ ÇÛÑÈ .æÇäÏÑ ,ÕæÑ ÇÌãá ÇáÍãÇã ÍãÇã ÇáÒíäÉ
ÕæÑ ÇÛÑÈ .æÇäÏÑ ,ÕæÑ ÇÌãá ÇáÍãÇã ÍãÇã ÇáÒíäÉ
: 0
fifi: 3 1 1 3.

ÌãÚÉ ãÈÇÑßÉ

ÌãÚÉ ãÈÇÑßÉ (leader)
ÇÓáÇãíÇÊ
: 0
ÌãÚÉ ÇáÇÕÑÇÑ 8 íæäíæ

ÌãÚÉ ÇáÇÕÑÇÑ 8 íæäíæ (leader)
ËæÑÉ ãÕÑ 25 íäÇíÑ
: 0
æÇÆá ÌãÚÉ

æÇÆá ÌãÚÉ (leader)
ÑíÇÖÇÊ
: 0