:

:
 

ÊÒííä ãæÇÖíÚ
ÊÒííä ãæÇÖíÚ
: 1
leader: 8 1 1 8.

ãÌãÚ ÇáÊäÓ ÈÇáÇÓÊÇÏ ÇáãäÕæÑÉ

ãÌãÚ ÇáÊäÓ ÈÇáÇÓÊÇÏ ÇáãäÕæÑÉ (leader)
ãÏä æãÚÇáã ÓíÇÍíÉ
: 1
ãÏÎá ãÏíäÉ ÇáãäÕæÑÉ

ãÏÎá ãÏíäÉ ÇáãäÕæÑÉ (leader)
ãÏä æãÚÇáã ÓíÇÍíÉ
: 0
ãÓÌÏ ÇáäÕÑ ÇáãäÕæÑÉ

ãÓÌÏ ÇáäÕÑ ÇáãäÕæÑÉ (leader)
ãÏä æãÚÇáã ÓíÇÍíÉ
: 0
ÇáãäÕæÑÉ ÚíÏ ÇáÝØÑ

ÇáãäÕæÑÉ ÚíÏ ÇáÝØÑ (leader)
ãÏä æãÚÇáã ÓíÇÍíÉ
: 1


ÇÍÊÝÇáÇÊ ÇáãäÕæÑÉ ÈÓÞæØ ÇáÇÎæÇä ÈÇáÐÝÉ ÇáÈáÏí (leader)
ÝíÏíæåÇÊ ÊÑÝíåíÉ
: 0
Mansoura

Mansoura (leader)
ãÏä æãÚÇáã ÓíÇÍíÉ
: 0
ÛÑæÈ ÇáÔãÓ Ýí ÇÍÖÇä ÇáãäÕæÑÉ

ÛÑæÈ ÇáÔãÓ Ýí ÇÍÖÇä ÇáãäÕæÑÉ (leader)
ãÏä æãÚÇáã ÓíÇÍíÉ
: 0
ßæÈÑí ÇáÓßÉ ÇáÍÏíÏ ÇáãäÕæÑÉ

ßæÈÑí ÇáÓßÉ ÇáÍÏíÏ ÇáãäÕæÑÉ (leader)
ãÏä æãÚÇáã ÓíÇÍíÉ
: 0