:

:
 

ÓÇÑßæÒí ãÔ ãÑßÒ Ýí ßáãÉ ÇáÇãíÑ
ÓÇÑßæÒí ãÔ ãÑßÒ Ýí ßáãÉ ÇáÇãíÑ
: 0
leader: 5 1 1 5.

ÇáÕæÑÉ ÇáÊì ÍíÑÊ  ÚáãÇÁ ÇáÚÇáã

ÇáÕæÑÉ ÇáÊì ÍíÑÊ ÚáãÇÁ ÇáÚÇáã (fifi)
ÕæÑ äæÇÏÑ æÚÌÇÆÈ æÛÑÇÆÈ,
: 1
ÇáÕæÑÉ ÇáÊì ÍíÑÊ ÚáãÇÁ ÇáÚÇáã

ÇáÕæÑÉ ÇáÊì ÍíÑÊ ÚáãÇÁ ÇáÚÇáã (fifi)
ÕæÑ äæÇÏÑ æÚÌÇÆÈ æÛÑÇÆÈ,
: 2
ÕæÑ ÇáãÓÌÏ ÇáÇÞÕì æÞÈÉ ÇáÕÎÑÉ ãä ÇáÏÇÎá

ÕæÑ ÇáãÓÌÏ ÇáÇÞÕì æÞÈÉ ÇáÕÎÑÉ ãä ÇáÏÇÎá (fifi)
ÇáÞÖíÉ ÇáÝáÓØíäíÉ
: 0
æÇÆá ÌãÚÉ

æÇÆá ÌãÚÉ (leader)
ÑíÇÖÇÊ
: 0
ÞÈÉ ÇáÕÎÑÉ

ÞÈÉ ÇáÕÎÑÉ (leader)
ÇáÞÖíÉ ÇáÝáÓØíäíÉ
: 0