:

:
 

æÕáäì ÈÓÑÚÉ
æÕáäì ÈÓÑÚÉ
: 0
fifi: 3 1 1 3.

ãíÏÇä ÇáÊÍÑíÑ ËæÑÉ ÔÚÈ ãÕÑ

ãíÏÇä ÇáÊÍÑíÑ ËæÑÉ ÔÚÈ ãÕÑ (fifi)
ËæÑÉ ãÕÑ 25 íäÇíÑ
: 0
ãíÏÇä ÇáÊÍÑíÑ ÒãÇä

ãíÏÇä ÇáÊÍÑíÑ ÒãÇä (leader)
ãÏä æãÚÇáã ÓíÇÍíÉ
: 0
ÓÍá ÝÊÇÉ ÇáÊÍÑíÑ

ÓÍá ÝÊÇÉ ÇáÊÍÑíÑ (leader)
ËæÑÉ ãÕÑ 25 íäÇíÑ
: 0